Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

SĄD REJONOWY W SŁUPCY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 s. 1) – dalej RODO, informujemy, co następuje:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Słupcy, z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 2 62-400 Słupca, tel.: 632282700, e-mail: administracja@slupca.sr.gov.pl

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować za pośrednictwem adresu e-mail iod@konin.so.gov.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, dla których administratorem jest Sąd Rejonowy w Koninie, za wyjątkiem spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych w zakresie sprawowania wymiaru sprawiedliwości.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 a,b,c, lub e RODO w celach i na podstawie przepisów wskazanych w poniższej tabeli:

Podstawowe cele przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania (najważniejsze akty prawa)

Podstawy ustalania okresów przechowywania

- organizacji wymiaru sprawiedliwości,

 

-  realizacji zadań niezwiązanych z postępowaniem sądowym,

 

- archiwizacji,

 

- nadzoru wewnętrznego,

 

- zatrudnienia,

 

- rachunkowości

 

- zawierania umów z kontrahentami,

- prowadzania postępowań sądowych,

 

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. (Dz.U.2018. 23 ze zm.),

- Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2018.155 ze zm.)

- Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, (Dz.U.2017 poz.1904 ze zm.)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U.2018. 475 ze zm.)

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U.2017.1277 ze zm.)

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (Dz.U.2018.917 ze zm.)

- Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2018.577 t.j.)

- Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich. (Dz.U.2009.127.1052),

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (Dz.U.2017.459 ze zm.),

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2017.2077 ze zm.),

- Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2018.395 ze zm.),

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.2018.800 ze zm.),

- Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Sądu Rejonowego w Słupcy -  Ustawa z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. (Dz.U.2018 poz. 217 ze zm.),

 

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia (Dz.U.2014.991 j.t.)

W zakresie i granicach określonych w RODO, w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:

prawo dostępu do treści swoich danych - korzystając z tego prawa mają Państwo możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,

prawo ich sprostowania - korzystając z tego prawa mogą Państwo zgłosić konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikającą z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych,

prawo do ich usunięcia - korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych,

prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o jego ograniczenie, w razie kwestionowania prawidłowości, przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać, zaś dalsze przetwarzanie może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania,

prawo do przenoszenia danych - ma zastosowanie jedynie w przypadkach przetwarzania danych na podstawie zgody lub na podstawie umowy i w sposób zautomatyzowany,

prawo do wniesienia sprzeciwu - korzystając z tego prawa mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e. lub f.

prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie - wycofanie zgody przysługuje Państwu w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, tj. dokonanego przed cofnięciem zgody.

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych nie dotyczy sprawowania przez Sąd wymiaru sprawiedliwości mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa dane nie będą podstawą podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym  profilowania.

Państwa dane nie będą przekazywane odbiorcom danych ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.

 

 Pliki do pobrania : 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osób dzwoniących do sądów powszechnych korzystających z usługi telefonii stacjonarnej VoIP udostępnionej przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Klauzula informacyjna dla uczestników postepowań sądowych

Informacja o wyznaczeniu Inspektora Danych Osobowych

 

Rejestr zmian dla: Ochrona danych osobowych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słupcy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-10-25
Publikacja w dniu:
2018-10-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słupcy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-10-25
Publikacja w dniu:
2018-10-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słupcy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-10-25
Publikacja w dniu:
2018-10-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słupcy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-10-25
Publikacja w dniu:
2018-10-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słupcy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-10-25
Publikacja w dniu:
2018-10-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słupcy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-10-25
Publikacja w dniu:
2018-10-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słupcy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-10-25
Publikacja w dniu:
2018-10-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słupcy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-10-25
Publikacja w dniu:
2018-10-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słupcy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-10-25
Publikacja w dniu:
2018-10-25
Opis zmiany:
b/d